Hoved- og nøgletal for koncernen

Mio. DKK 2016 2015 2014 2013 2012
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 76 58 70 72 77
Resultat af primær drift  10 7 10 11 9
Finansielle poster  -2  -2 -3 -2 3
Andel af resultat efter skat og minoriteter i fælles ledet virksomhed  -7 99 -181 18 -276
Resultat før skat 1  104 -174 27 -264
Årets resultat  -1 103 -176 25 -268
Balance
Langfristede aktiver 509  519  413  603 417
Kortfristede aktiver  14  11  15 17 114
Egenkapital  468  472 362 547 516
Forpligtelser  55 58 66 73 15
Balancesum  523 530  428 620 531
Netto rentebærende indestående/gæld (+/-)  -40 -46  -50 -53 103
Pengestrømme
Pengestrøm til/fra driftsaktivitet 3  3 6 7
Pengestrøm til/fra investeringsaktivitet
Nettoinvestering ekskl.værdipapirer*  -162
Nettoinvestering i værdipapirer    96 -11
Pengestrøm til/fra finansieringsaktivitet  -6  -8  -6  62
Pengestrømme i alt  1 -5  -3 2  -4
Nøgletal
Resultatgrad (før skat-margin), pct. 2 179 -251 37 -343
Udbetalt udbytte, mio. DKK
Egenkapitalforrentning, pct.  0 25  -39  5  -41
Egenkapitalandel, pct  90 89 85  88  97
Foreslået udbytte pr. aktie, DKK  
Gennemsnitlig og ultimo antal aktier, mio. stk.  4,2 4,2  4,2 4,2  4,2
Resultat og udvandet resultat pr. aktie (EPS og EPS-D), DKK  -0,1 24,4 -41,8 6,0  -63,7
Indre værdi pr. aktie, DKK  111 112 86  130 123
Børskurs ultimo, A-aktier  239 385 207 180  76
Børskurs ultimo, B-aktier  224 404  208 182  79
Markedsværdi i alt, mio. DKK  988 1.640 871  759  324
Kurs/indre værdi  2,1 3,5 2,4  1,4  0,6
Øvrige informationer
Gennemsnitligt antal medarbejdere 34 30 30 30 29