Hoved- og nøgletal for koncernen

Mio. DKK 2017 2016 2015 2014 2013
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 60 76 58 70 72
Resultat af primær drift  9 10 7 10 11
Finansielle poster  -1  -2 -2 -3 -2
Andel af resultat efter skat og minoriteter i fælles ledet virksomhed  -46 -7 90 -181 18
Resultat før skat -38  1 104 -174 27
Årets resultat  -40 -1 103 -176 25
Balance
Langfristede aktiver 462  509  519  413 603
Kortfristede aktiver  20  14  11 15 17
Egenkapital  427  468 472 362 547
Forpligtelser  55 55 58 66 73
Balancesum  482 523  530 428 620
Netto rentebærende indestående/gæld (+/-)  -30 -40  -46 -50 -53
Pengestrømme
Pengestrøm til/fra driftsaktivitet 3 7  3 3 6
Pengestrøm til/fra investeringsaktivitet
Nettoinvestering ekskl.værdipapirer -162
Nettoinvestering i værdipapirer   96
Pengestrøm til/fra finansieringsaktivitet  -6  -8  -6  62
Pengestrømme i alt  3 1  -5 -3  2
Nøgletal
Resultatgrad (før skat-margin), pct. -64 2 179 -251 37
Udbetalt udbytte, mio. DKK
Egenkapitalforrentning, pct.  -9 0  25  -39  5
Egenkapitalandel, pct  89 90 89  85 88
Foreslået udbytte pr. aktie, DKK  
Gennemsnitlig og ultimo antal aktier, mio. stk.  4,2 4,2  4,2 4,2  4,2
Resultat og udvandet resultat pr. aktie (EPS og EPS-D), DKK  -9,5 -0,1 24,4 -41,8  6,0
Indre værdi pr. aktie, DKK  102 111 112  86 130
Børskurs ultimo, A-aktier  172 239 385 207  180
Børskurs ultimo, B-aktier  174 224  404 208  182
Markedsværdi i alt, mio. DKK  728 988 1.640  871  759
Kurs/indre værdi  1,7 2,1 3,5  2,4  1,4
Øvrige informationer
Gennemsnitligt antal medarbejdere 30 34 30 30 30