Hoved- og nøgletal for koncernen

Mio. DKK 2018 2017 2016 2015 2014
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 58 60 76 58 70
Resultat af primær drift  6 9 10 7 10
Finansielle poster  12  -1 -2 -2 -3
Andel af resultat efter skat og minoriteter i fælles ledet virksomhed  -318 -46 -7 90 -181
Resultat før skat -300  -38 1 104 -174
Årets resultat  -300 -40 -1 103 -176
Balance
Langfristede aktiver 207  462  509  519 413
Kortfristede aktiver  12  20  14 11 15
Egenkapital  191  427 468 472 362
Forpligtelser  28 55 55 58 66
Balancesum  219 482  523 530 428
Netto rentebærende indestående/gæld (+/-)  -16 -30  -40 -46 -50
Pengestrømme
Pengestrøm til/fra driftsaktivitet -17 3  7 3 3
Pengestrøm til/fra investeringsaktivitet 28
Nettoinvestering ekskl.værdipapirer 28
Nettoinvestering i værdipapirer  
Pengestrøm til/fra finansieringsaktivitet -15  -6  -8  -6
Pengestrømme i alt  -4 3  1 -5  -3
Nøgletal
Resultatgrad (før skat-margin), pct. -522 -64 2 179 -251
Udbetalt udbytte, mio. DKK
Egenkapitalforrentning, pct.  -97 -9  0  25  -39
Egenkapitalandel, pct  87 89 90  89 85
Foreslået udbytte pr. aktie, DKK  
Gennemsnitlig og ultimo antal aktier, mio. stk.  4,2 4,2  4,2 4,2  4,2
Resultat og udvandet resultat pr. aktie (EPS og EPS-D), DKK  -71,4 -9,5 -0,1 24,4  -41,8
Indre værdi pr. aktie, DKK  45 102 111  112 86
Børskurs ultimo, A-aktier  62 172 239 385  207
Børskurs ultimo, B-aktier  48 174  224 404  208
Markedsværdi i alt, mio. DKK  245 728 988  1.640  871
Kurs/indre værdi  1,4 1,7 2,1  3,5  2,4
Øvrige informationer
Gennemsnitligt antal medarbejdere 29 30 34 30 30